Adwokatura Polska
Adwokat Wodzisław Śląski
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Magdalena Grabarczyk
Wodzisław Śląski, ul. Minorytów 6

tel./fax: 691 920 908

Sprawy Cywilne

Sprawy o zapłatę i odszkodowania

SPRAWY O ZAPŁATĘ

Zdecydowana większość spraw cywilnych to sprawy o zapłatę, wynikające z umów sprzedaży, najmu, zlecenia, czy umów o dzieło. Istnieje kilka sposobów dochodzenia roszczeń, które uzależnione są od specyfiki danej sprawy, rodzaju zobowiązania, czy też wysokości kwoty pieniężnej. Sprawy o zapłatę dotyczą najczęściej dochodzenia nieuregulowanych zobowiązań, nienależytego wykonania umowy, odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji, zapłaty kary umownej, czy zadatku. Sprawy o zapłatę związane są również z dochodzeniem roszczeń związanych z bezumownym korzystaniem, czy bezpodstawnym wzbogaceniem.

SPRAWY O ODWOŁANIE DAROWIZNY

Szczególną kategorię spraw cywilnych stanowią sprawy o odwołanie darowizny. Zgodnie z kodeksem cywilnym darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. Odwołanie darowizny następuje przez oświadczenie złożone obdarowanemu na piśmie. Sprawy te jednak charakteryzują się znacznym stopniem skomplikowania, obwarowane są terminami, a co za tym idzie wymagają szerokiej wiedzy i doświadczenia w prowadzeniu tego typu spraw.

SPRAWY O ODSZKODOWANIE, ZADOŚĆUCZYNIENIE, BŁĄD MEDYCZNY

Sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie związane są najczęściej z wypadkami komunikacyjnymi, błędami medycznymi, wypadkami przy pracy, czy też niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem umowy. Zgodnie z uregulowaniami kodeksu cywilnego kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty. Z kolei zadośćuczynienie może być dochodzone w przypadku doznania krzywdy, zarówno fizycznej jak i psychicznej. W zakresie spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie są również sprawy związane z błędem medycznym (błędem lekarskim). Podstawą dochodzenia roszczeń za błąd medyczny są przepisy kodeksu cywilnego, a co za tym idzie w przypadku szkody, poszkodowani pacjenci mogą domagać się odszkodowania, zadośćuczynienia oraz renty.

SPRAWY O SZKODY GÓRNICZE

Istotną gałęzią prawa cywilnego na terenie Śląska są sprawy z zakresu szkód górniczych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, właściciel nieruchomości ma prawo żądać od zakładu górniczego naprawienia szkody wyrządzonej na skutek prowadzonej przez niego działalności. Naprawienie szkody może polegać na przywróceniu stanu poprzedniego lub zapłacie odpowiedniej sumy pieniężnej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sądowe dochodzenie roszczeń jest możliwe po wyczerpaniu postępowania ugodowego. Przygotowanie pozwu o zapłatę odszkodowania z tytułu szkód górniczych wymaga szerokiej wiedzy, a niejednokrotnie przeprowadzenia opinii biegłego z zakresu szkód górniczych celem ustalenia najlepszego rozwiązania dla Klienta. Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie dochodzenia odszkodowań z tytułu szkód górniczych w postępowaniu ugodowym oraz w postępowaniu przed sądami powszechnymi.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:
  • spraw o zapłatę (z tytułu nienależytego wykonania umowy, czynszu najmu, roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji, kary umownej, zadatku, bezpodstawnego wzbogacenia, bezumownego korzystania)
  • spraw o odwołanie darowizny, zamianę dożywocia na rentę
  • spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku z uszkodzeniem ciała lub śmiercią osoby najbliższej
  • spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie za tzw. "błąd medyczny"
  • spraw o odszkodowanie za szkody w mieniu: szkody komunikacyjne, odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu, utratę wartości pojazdu, odszkodowanie za pojazd zastępczy
  • spraw o naprawę szkód górniczych
  • spraw o wypłatę jednorazowego odszkodowania z tytułu szkód górniczych
  • spraw o eksmisję oraz wszelkich innych spraw cywilnych.
Kancelaria Adwokacka - Adwokat Magdalena Grabarczyk
Wodzisław Śląski, ul. Minorytów 6

Telefon 691 920 908 E-mail biuro@adwokat-grabarczyk.pl