Adwokatura Polska
Adwokat Wodzisław Śląski
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Magdalena Grabarczyk
Wodzisław Śląski, ul. Minorytów 6

tel./fax: 691 920 908

Sprawy Karne

Postępowanie w sprawach karnych obejmuje trzy etapy: postępowanie przygotowawcze, postępowanie sądowe i postępowanie wykonawcze. Na każdym z tych etapów każda strona ma prawo korzystać z pomocy adwokata. Pomoc prawna świadczona jest na rzecz osób podejrzanych, oskarżonych, skazanych, jak również na rzecz pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli subsydiarnych i oskarżycieli prywatnych.

Zgodnie z uregulowaniami kodeksu postępowania karnego podejrzanemu i oskarżonemu przysługuje prawo do obrony, w tym prawo do korzystania z pomocy obrońcy. Obrońcę ustanawia podejrzany lub oskarżony, jednak w szczególnych przypadkach, np. gdy podejrzany jest pozbawiony wolności (zatrzymany, tymczasowo aresztowany) obrońcę może ustanowić inna osoba (członek rodziny, partner).

Pokrzywdzonym w postępowaniu karnym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. W sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego, pokrzywdzony może działać jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Pokrzywdzony może również działać jako oskarżyciel prywatny, wówczas wnosi i popiera prywatny akt oskarżenia.

Kancelaria Adwokacka zajmuje się prowadzeniem spraw karnych ściganych z urzędu, spraw wymagających przygotowania prywatnego aktu oskarżenia oraz sprawa karnych wykonawczych, takich jak:
 • wypadki komunikacyjne
 • prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków
 • posiadanie narkotyków i handel narkotykami
 • kradzież, włamanie, rozbój, przywłaszczenie, paserstwo, oszustwo
 • uszkodzenie ciała, pobicie, naruszenie nietykalności cielesnej
 • zniesławienie, znieważenie
 • odroczenie wykonania kary, przerwa w karze
 • uzyskanie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego (dozór elektroniczny)
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie
 • warunkowe zawieszenie wykonania kary.


Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:
 • obrony podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu przygotowawczym i sądowym
 • obrony obwinionych w sprawach o wykroczenia
 • obrony w postępowaniu karnym wykonawczym
 • sporządzania środków zaskarżenia (apelacji, zażaleń, w tym zażaleń na zatrzymanie, tymczasowy areszt, zatrzymanie prawa jazdy)
 • reprezentacji osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym dochodzenia roszczeń majątkowych w toku procesu karnego (odszkodowanie i zadośćuczynienie)
 • reprezentacji pokrzywdzonych w sprawach z prywatnego aktu oskarżenia.
Kancelaria Adwokacka - Adwokat Magdalena Grabarczyk
Wodzisław Śląski, ul. Minorytów 6

Telefon 691 920 908 E-mail biuro@adwokat-grabarczyk.pl